logo bez tla

Regulamin Praktyki

UCHWAŁA NR 372/I KRF

 KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

 

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

 w sprawie rekomendacji regulaminu organizacyjnego praktyki fizjoterapeutycznej 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 i art. 77 pkt 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, 1000, 1669 i 2219) uchwala się, co następuje:

 

 • 1. Krajowa Rada Fizjoterapeutów rekomenduje stosowanie regulaminu organizacyjnego praktyki fizjoterapeutycznej zgodnego z wzorem określonym w załączniku do uchwały.  • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

 

Regulamin Organizacyjny Praktyki Fizjoterapeutycznej

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 1. Praktyka zawodowa: Balans Ewelina Jackiewicz zwana dalej ,,Studio Fizjoterapii” działa na podstawie: − przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, − wpisu nr 000000247204 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów, − niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
 2. Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych mieści się w Dzierżoniowie przy ul. Ząbkowickiej 46A, 58-200 Dzierżoniów.
 3. Inne miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych: w miejscu wezwania.

 

 1. CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ 
 2. Celem Studia Fizjoterapii jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów. 
 3. Zadaniem Studia Fizjoterapii jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, a w szczególności: 

−  wizyta fizjoterapeutyczna 

−  konsultacja

−  fizjoterapia manualna oraz ruchowa

−  fizjoterapia ruchowa, treningi medyczne

−  fizjoprofilaktyka,

 

III. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ 

 

 1. W ramach działalności Studia Fizjoterapii będą udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w dziedzinie fizjoterapii. 
 2. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w pomieszczeniach Studia Fizjoterapii. 1. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

 

 1. W Studio Fizjoterapii przyjmowani są pacjenci, którzy dokonali uprzedniej rejestracji.
 2. Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności zgłoszenia (rejestracja osobista,

telefoniczna, on-line, za pośrednictwem portali społecznościowych)

 1. Zapisując się na wizytę pacjent zostanie poproszony o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz rodzaju schorzenia/problemu, które występuje. Pacjent zostanie poinstruowany jak ma przygotować się do wizyty oraz jakie są jej koszty.
 2. Przed rozpoczęciem wizyty w Studio fizjoterapii, w sytuacji gdy zostanie ogłoszony stan zagrożenia pandemią lub stan pandemii lub gdy wymagać tego będą przepisy prawa lub nadzwyczajna sytuacja, Pacjent będzie poproszony o wypełnienie stosownej ankiety oraz poddanie się dezynfekcji dłoni oraz pomiarowi temperatury ciała.
 3. W Studio Fizjoterapii znajduje się poczekalnia, w której jeśli będzie to konieczne, Pacjent zostanie poproszony o poczekanie na umówioną wizytę.
 4. W przypadku pierwszej wizyty Studio Fizjoterapii poprosi Pacjenta o podanie niezbędnych danych w celu wpisania ich do zakładanej karty pacjenta (dokumentacja medyczna), udzielenie niezbędnych zgód i złożenie oświadczeń.
 5. Przebieg wizyt, w tym: zebrany wywiad, wykonane świadczenia zdrowotne, zalecenia czy uwagi, znajduje odwzorowanie w dokumentacji medycznej prowadzonej dla Pacjenta.
 6. W obiektywnie uzasadnionych przypadkach Studio Fizjoterapii jest uprawnione do odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego. Podstawą odmowy może być m.in brak zgodny na wykonanie świadczenia zdrowotnego, wątpliwości do do dobrowolności udzielonej zgody, czy też co do poczytalności Pacjenta, a w przypadkach stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia pandemią lub stanu pandemii, odmowa Pacjenta udzielenia odpowiedzi na pytania ankiety czy zbadania temperatury ciała, albo też odmowa Pacjenta poddania się innej czynności lub podania informacji wymaganych w przepisach prawa.

9.Pacjent dzień wcześniej otrzymuje SMS z przypomnieniem o terminie wizyty, który zarezerwował. Pacjent jest zobowiązany do potwierdzenia lub odwołania umówionej wizyty. Nieodwołanie i niepojawienie się na wizycie jest równoznaczne z zapłaceniem 100% kwoty zarezerwowanej usługi. Odwołanie wizyty jest możliwe na 24h przed planowaną godziną wizyty. Odwołanie w dniu wizyty bądź po upływie wyznaczonego na to terminu jest równoznaczne z uiszczeniem opłaty 50% kwoty od umówionej usługi.VII. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT, WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

 1. Studio fizjoterapii nie wykonuje świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
 2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określona jest w załączniku do regulaminu organizacyjnego.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania praktyki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów. 
dnia …………………………………………………………………..

Cennik Świadczeń Fizjoterapeutycznych Ustala się następującą wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne: 

 

Lp.

Nazwa świadczenia

Wysokość opłaty

1.

wizyta fizjoterapeutyczna 50-60 min.

120 zł

2.

wizyta fizjoterapeutyczna 40-45 min.

90 zł

3.

wizyta fizjoterapeutyczna 25-30 min.

60 zł

4.

trening medyczny 1h 

120 zł

5.

trening medyczny 45 min.

90 zł

6.

trening medyczny 30 min.

60 zł