logo bez tla

Regulamin Studia

REGULAMIN

Balans – studio treningu i fizjoterapii


§1. Zasady ogólne:

1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów Balans – studio treningu i fizjoterapii, zwany później “Studio” , mieszczący się przy ul. Ząbkowicka 46A, 58-200 Dzierżoniów, NIP: 882-211-09-02, REGON: 386452390.

2. Zakup dowolnego karnetu, jednorazowego wejścia, treningu personalnego, treningu medycznego czy innych usług świadczonych przez Studio jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu obowiązującego w Studio zamieszczonego na stronie internetowej https://studiobalansddz.pl/ oraz na terenie studia.

3. Osoba korzystająca z usług Klubu zwana będzie dalej „Klubowiczem”.

§2. Sprawy organizacyjne:

1. Studio oferuje możliwość wykupienia:

 • wejść jednorazowych oraz karnetów (4 wejścia, 8 wejść, 10 wejść, 12 wejść oraz karnet open) na zajęcia grupowe,
 • pojedyncze treningi personalne, medyczne jak i pakiety (8, 10 i 12 treningów),
 • pojedyncze treningi EMS oraz pakiety treningów EMS (12, 24 oraz 52 treningi),
 • masaż Kobido,
 • masaż leczniczy, relaksacyjny, sportowy, manualny drenaż limfatyczny oraz pakiety 5-ciu masaży,
 • wizyty fizjoterapeutycznej

2.Wszystkie usługi można zakupić tylko i wyłącznie w recepcji Studia.

3. Każdy karnet ma miesięczny termin ważności (np. od 15 grudnia do 14 stycznia).

4. Karnet ma charakter imienny i uprawnienia osobiste, nie można go odstąpić innym osobom.

5. Karnet należy przedstawić u pracownika recepcji przy wejściu do Studia.

6. Pracownik recepcji ma prawo weryfikacji tożsamości prosząc o dowód osobisty klubowicza..

7. Na zajęcia grupowe obowiązują wcześniejsze zapisy.

8. Na zajęcia mogą zapisywać się osoby posiadające karnet w Studio oraz użytkownicy Karty Benefit System (Multisport Plus, Multisport Student oraz Multisport Senior do godz. 16:00)

9. Na zajęcia można zapisać się najwcześniej 7 dni przed ich realizacją od godz. 7:00.

10. Na wybrane godziny zajęć należy zapisać się

11. W przypadku niezapisania się lub spóźnienia na zajęcia, Studio nie gwarantuje miejsca w grupie.

12. Ewentualna rezygnacja z zajęć musi nastąpić najpóźniej 2 godziny przed ich rozpoczęciem. W wypadku nieodwołania swojej obecności na zajęciach grupowych w określonym czasie 4 razy, Klubowiczowi zostanie narzucona blokada zapisów na zajęcia, którą będzie mógł odblokować poprzez uiszczenie jednorazowej opłaty administracyjnej w kwocie 40 zł.

13. W przypadku użytkowników Kart Benefit System ewentualna rezygnacja z zajęć musi nastąpić najpóźniej 2 godziny przed ich rozpoczęciem. W przypadku nieodwołania swojej obecności na zajęciach w określonym czasie 4 razy, Klubowiczowi zostanie narzucona blokada zapisów na zajęcia, którą będzie mógł odblokować poprzez uiszczenie jednorazowej opłaty administracyjnej w kwocie 40 zł.

14. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych, zmiany rodzaju zajęć lub Instruktora oraz odwołania zajęć grupowych w sytuacjach nagłych, lub w przypadku wprowadzania zmian w grafiku.

15. Na treningi personalne, medyczne, masaże lub treningi EMS obowiązują wcześniejsze zapisy. Klubowicze na ww. usługi są rejestrowani i przyjmowani według kolejności zgłoszenia (rejestracja osobista, telefoniczna, on-line, za pośrednictwem portali społecznościowych).

16. W celu rejestracji na każdą usługę w Studio, klubowicz zostanie poproszony o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail. Klubowicz zostanie poinformowany jak ma przygotować się do treningu/masażu oraz jakie są jego koszty.

17. Istnieje możliwość wykupienia pakietu treningów, masażu lub jednorazowej usługi.

18. Pakiet masaży, treningów personalnych i medycznych jest ważny miesiąc, a pełną i aktualną ofertę Klubowicz znajdzie na stronie internetowej https://studiobalansddz.pl/ lub w recepcji Studia.

§3. Ogólne zasady korzystania z usług studia:

1. Z usług zajęć grupowych w Studio korzystać mogą osoby, które ukończyły 12 lat z zastrzeżeniem treningów personalnych, z których mogą korzystać również osoby, które nie ukończyły 12 lat.

2. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą korzystać z usług Klubu wyłącznie w obecności pełnoletniego opiekuna lub po wyrażeniu przez przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego) pisemnej zgody na samodzielne korzystanie z usług Studia.

3. Klubowicz zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu udostępnionego w Studiu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

4. Zabrania się wynoszenia z terenu sali do ćwiczeń i innych pomieszczeń sprzętu, którego właścicielem jest Studio.

5. Studio nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek działania Klubowicza i z jego winy, w szczególności polegające na korzystaniu ze sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

6. Klubowicz zobowiązany jest do dostosowania obciążeń do jego możliwości, a w przypadku braku stosownej wiedzy, co do własnych możliwości, zobowiązany jest do poinformowania o tym personelu Studia oraz skorzystania z pomocy trenera lub instruktora.

7. Studio nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy i pogorszenie stanu zdrowia z powodu stosowania nadmiernego obciążenia w trakcie ćwiczeń.

8. Za szkody materialne wynikłe na skutek niezachowania ostrożności przez ćwiczącego lub nieprawidłowego użytkowania sprzętu odpowiada ćwiczący.

9. Klubowicze korzystający z usług Studia zobowiązani są do noszenia na terenie Studia czystego stroju i do zmiany obuwia na czyste obuwie sportowe. Obuwie należy zmienić w szatni, przed wyjściem na salę ćwiczeń.

10. Klubowicze nie stosujący się do tego zalecenia nie będą wpuszczani na salę ćwiczeń mimo opłaconego wstępu.

11. Klubowicze zobowiązani są do posiadania i używania ręczników na zajęciach grupowych oraz treningach personalnych.

12. Klubowicze zobowiązani są do zdezynfekowania używanego sprzętu po  skończonych ćwiczeniach za pomocą dostępnego na sali płynu oraz jednorazowych ręczników papierowych.

13. Klubowicz jest zobowiązany do przechowywania swoich rzeczy osobistych w szafkach znajdujących się w szatni i zamykać je na klucz.

14. Za rzeczy pozostawione poza szafką lub w niezamkniętej szafce, Studio i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

15. Na całym terenie Studia obowiązuje zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.

16. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.

17. Zakazane jest korzystanie z usług z Studia w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby.

18. Studio informuje, że pomieszczenia Studia, z wyłączeniem szatni i łazienek, są monitorowane przy pomocy sieci kamer przemysłowych, w celu zapewniania bezpieczeństwa.

19. Studio zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach marketingowych zdjęć wykonywanych na jego terenie. Jeżeli Klubowicz nie wyraża zgody na wykorzystanie zdjęcia z jego osobą, proszony jest o poinformowanie recepcji Studia w formie pisemnej.

§4. Zajęcia grupowe, treningi personalne, treningi medyczne, treningi EMS, masaże

1. Wszystkie umówione treningi indywidualne, grupowe lub masaże klubowicz może zobaczyć na swoim koncie w aplikacji mobilnej eFitness lub na swoim koncie na Strefie Klienta na stronie https://balans-dzierzoniow.cms.efitness.com.pl/

2. Na zajęciach grupowych, treningach personalnych, medycznych i EMS Klubowicz zobowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek trenera lub instruktora zajęć fitness.

3. Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku gdy liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 4 osoby.

4. Klubowicz, będący na zajęciach grupowych po raz pierwszy, jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć grupowych do poinformowania o tym fakcie Instruktora zajęć grupowych.

5. Klubowicz korzystający z zajęć grupowych jest zobowiązany do poinformowania Instruktora zajęć grupowych o gorszym samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich poważnych problemach zdrowotnych.

6. Zajęcia grupowe prozdrowotne mają charakter profilaktyczny i nie stanowią konsultacji medycznej.

7. Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją oraz oświetleniem Studia upoważniony jest wyłącznie personel Studia.

8. Zajęcia fitness trwają 50-55 minut, a joga 1,5h.

§5. Zasady uczestnictwa w Treningach Personalnych, Medycznych oraz treningach EMS

1. Każdy Trening prowadzony jest przez jednego z trenerów personalnych współpracujących ze Studiem („Trener”). Uczestnictwo w Treningu Medycznym, Personalnym i treningu EMS (“Trening”) jest możliwe jedynie przy udziale Trenera. Klubowicz jest obowiązany do przestrzegania zaleceń Trenera.

2. Trening personalny i medyczny trwa 1h, a trening EMS 20-30 minut.

3. Studio zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania treningu personalnego, medycznego lub innej usługi w przypadku, gdy klubowicz spóźni się na umówioną godzinę. Natomiast spóźnienie Trenera oznacza, że poświęci on swój czas, aby trening odbył się w pełnym wymiarze ustalonych godzin.

4. W Treningu EMS może uczestniczyć jedynie Klubowicz, który posiada bieliznę treningową Miha Bodytec oraz czyste obuwie sportowe. Klubowicz może podjąć decyzję o ćwiczeniu boso. Zakup lub wypożyczenie bielizny możliwe jest bezpośrednio przed Treningiem. Aktualne ceny są dostępne do wglądu u Trenera i Recepcji Studia.

5. Trener studia Balans może przerwać trening jeśli w tracie ćwiczeń zaobserwuje u Klubowicza nietypowe dolegliwości.

6. Klubowicz przed planowaną godziną Treningu skorzystać z szatni. Czas spóźnienia będzie Klubowicza nie powoduje wydłużenia czasu trwania Treningu. Czas spóźnienia Trenera powoduje wydłużenie czasu trwania Treningu.

7. Rejestrowanie dźwięku, filmowanie lub fotografowanie Treningu oraz wnętrza klubu jest dopuszczalne jedynie za zgodą Trenera.

8. Trenujący powinien oznajmić Trenerowi każde problemy fizyczne, mając bezpośredni lub pośredni wpływ na przebieg treningu.

9. Dzień przed umówionym terminem treningu personalnego lub medycznego wysłany zostanie mail i powiadomienie PUSH (dla Klubowiczów posiadających aplikację eFitness) z przypomnieniem o wizycie. Klient jest zobowiązany potwierdzić lub odwołać wizytę.

10. Trening może zostać odwołany bez żadnych konsekwencji przez obie strony z 24 godzinnym wyprzedzeniem kontaktując się pod nr telefonu 797-066-624. W przypadku wystąpienia wypadków losowych konkretne wejście może być wykorzystane w późniejszym terminie.

11. W przypadku niestawiennictwa Klubowicza w umówionym terminie Treningu, Trening uznaje się za zrealizowany, a Klubowiczowi nie przysługuje zwrot Wynagrodzenia w tej części.

12. Nieodwołanie i niepojawienie się na umówionym treningu jest równoznaczne z zapłaceniem 100% kwoty zarezerwowanej usługi. Odwołanie treningu jest możliwe na 24h przed planowaną godziną. Odwołanie w dniu treningu bądź po upływie wyznaczonego na to terminu jest równoznaczne z uiszczeniem opłaty 50% kwoty od umówionej usługi.

13. Każde niestosowanie się do regulaminu może być podstawą do rozwiązania współpracy między Trenującym a studiem Balans.

§6. Cennik usług, zmiana zakresu usług w Studio:

1. Cennik usług świadczonych w Studio jest podawany do publicznej wiadomości i dostępny jest na stronie Studia https://studiobalansddz.pl/ oraz na terenie studia.

2. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć fitness, osoby trenera oraz osoby instruktora w każdym czasie.

3. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

4. Sesję treningową można odbyć dopiero po opłaceniu jednorazowego wejścia lub po wykupieniu karnetu zgodnie z obowiązującym cennikiem. Cała kwotę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

5. Opłata może być uiszczana w następujący sposób:

 • w formie gotówkowej
 • kartą płatnicz
 • ratalnie (w przypadku pakietów treningów EMS)

6. Do płatności ratalnej sporządzana jest osobna umowa, która określa warunki płatności ustalane indywidualnie z każdym Klubowiczem.

7. Chęć skorzystania z oferty ratalnej nie łączy się z innymi promocjami tj. kody rabatowe Ambasadorów Studia, kody rabatowe oferowane przez Studio.

8. Nabytych pakietów treningów nie można zwracać. Pakiet treningowy można przedłużyć o 7 dni od daty zakończenia pakietu. Po upłynięciu dodatkowych 7 dni pozostałe wejścia przepadają.

9. Cena pakietu nie uwzględnia ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

§7. Czas obowiązywania Karnetu

 

1. Umowa jest zawierana na czas określony, którego długość zależy od wybranego przez Klubowicza wariantu karnetu.

2. Karnet wygasa wraz z upływem okresu, na jaki została zawarta, chyba że Klubowicz wcześniej skorzysta z całkowitej ilości Treningów, której wartość zależy od wybranego przez Klubowicza wariantu Treningów. W takim wypadku umowa wygasa wraz z zakończeniem ostatniego Treningu.

§8. Cesja karnetu

 

1. Klubowicz ma prawo do dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z Karnetu na inną osobę bez ponoszenia dodatkowych opłat.

2. Warunkiem skorzystania z prawa do cesji jest brak istnienia jakichkolwiek zaległości Karnetu po stronie Klubowicza względem Usługodawcy.

3. Dokonanie cesji wymaga zawarcia umowy przez Usługodawcę, Klubowicza oraz osobę, na rzecz której ma dojść do cesji praw i obowiązków.

 

§9. Postanowienia końcowe:

1. Regulamin dostępny jest na terenie Studia oraz na stronie internetowej https://studiobalansddz.pl/

2. Studio uprawnione jest do zmiany treści Regulaminu, a zmiany w nim zawarte podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w Studiu oraz umieszczenie na stronie internetowej Studia.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.07.2023r.

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 • I. Zasady ogólne:

 

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów Balans – studio treningu i fizjoterapii, zwany później “Studio” , mieszczący się przy ul. Ząbkowicka 46A, 58-200 Dzierżoniów, NIP: 882-211-09-02, REGON: 386452390.
 2. Zakup dowolnego karnetu, jednorazowego wejścia, treningu personalnego, treningu medycznego czy innych usług świadczonych przez Studio jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu obowiązującego w Studio zamieszczonego na stronie internetowej https://studiobalansddz.pl/ oraz na terenie studia.
 3. Osoba korzystająca z usług Klubu zwana będzie dalej „Klientem”.

 

 • II. Sprawy organizacyjne:

 

 1. Studio oferuje możliwość wykupienia wejść jednorazowych oraz karnetów (4 wejścia, 8 wejść, 10 wejść, 12 wejść oraz karnet open.
 2. Karnet lub jednorazowe wejście można zakupić tylko i wyłącznie w recepcji Studia.
 3. Każdy karnet ma miesięczny termin ważności (np. od 15 grudnia do 15 stycznia).
 4. Karnet ma charakter imienny i uprawnienia osobiste, nie można go odstąpić innym osobom.
 5. Karnet należy przedstawić u pracownika recepcji przy wejściu do Studia.
 6. Pracownik recepcji ma prawo weryfikacji tożsamości prosząc o dowód osobisty klienta.
 7. Na zajęcia grupowe obowiązują wcześniejsze zapisy. 
 8. Na zajęcia można zapisać się najwcześniej 7 dni przed ich realizacją.
 9. Na wybrane godziny zajęć należy zapisać się w recepcji telefonicznie, osobiście lub przez stronę Studia na FB w godzinach pracy Studia.
 10. W przypadku niezapisania się lub spóźnienia na zajęcia, Studio nie gwarantuje miejsca w grupie.
 11. Ewentualna rezygnacja z zajęć musi nastąpić najpóźniej 1 godzinę przed ich rozpoczęciem.
 12.  Studio zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych, zmiany rodzaju zajęć lub Instruktora oraz odwołania zajęć grupowych w sytuacjach nagłych, lub w przypadku wprowadzania zmian w grafiku.
 13. Na treningi personalne obowiązują wcześniejsze zapisy. Klienci na treningi personalne są rejestrowani i przyjmowani według kolejności zgłoszenia (rejestracja osobista, telefoniczna, on-line, za pośrednictwem portali społecznościowych)
 14. Zapisując się na trening personalny, klient zostanie poproszony o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz wypełnienie formularza osobowego, który zostanie przesłany na maila. Klient zostanie poinformowany jak ma przygotować się do treningu oraz jakie są jego koszty.
 15. Istnieje możliwość wykupienia pakietu treningów lub jednorazowego treningu personalnego. 
 16. Pakiet treningów jest ważny miesiąc, a pełną i aktualną ofertę Klient znajdzie na stronie internetowej https://studiobalansddz.pl/ lub w recepcji Studia. 

 

 • III. Ogólne zasady korzystania z usług studia:

 1. Z usług zajęć grupowych w Studio korzystać mogą osoby, które ukończyły 12 lat z zastrzeżeniem treningów personalnych, z których mogą korzystać również osoby, które nie ukończyły 12 lat. 
 2. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą korzystać z usług Klubu wyłącznie w obecności pełnoletniego opiekuna lub po  wyrażeniu przez przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego) pisemnej zgody na samodzielne korzystanie z usług Studia.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu udostępnionego w Studiu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 4. Zabrania się wynoszenia z terenu sali do ćwiczeń i innych pomieszczeń sprzętu, którego właścicielem jest Studio.
 5. Studio nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek działania Klienta i z jego winy, w szczególności polegające na korzystaniu ze sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
 6. Klient zobowiązany jest do dostosowania obciążeń do jego możliwości, a w przypadku braku stosownej wiedzy, co do własnych możliwości, zobowiązany jest do poinformowania o tym personelu Studia oraz skorzystania z pomocy trenera lub instruktora.
 7. Studio nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy i pogorszenie stanu zdrowia z powodu stosowania nadmiernego obciążenia w trakcie ćwiczeń.
 8. Za szkody materialne wynikłe na skutek niezachowania ostrożności przez ćwiczącego lub nieprawidłowego użytkowania sprzętu odpowiada ćwiczący.
 9. Klienci korzystający z usług Studia zobowiązani są do noszenia na terenie Studia czystego stroju i do zmiany obuwia na czyste obuwie sportowe. Obuwie należy zmienić w szatni, przed wyjściem na salę ćwiczeń.
 10. Klienci nie stosujący się do tego zalecenia nie będą wpuszczani na salę ćwiczeń mimo opłaconego wstępu.
 11. Klienci zobowiązani są do posiadania i używania ręczników na zajęciach grupowych oraz treningach personalnych.
 12. Klienci zobowiązani są do zdezynfekowania używanego sprzętu po skończonych ćwiczeniach za pomocą dostępnego na sali płynu oraz jednorazowych ręczników papierowych. 
 13. Klient jest zobowiązany do przechowywania swoich rzeczy osobistych w szafkach znajdujących się w szatni i zamykać je na klucz.
 14. Za rzeczy pozostawione poza szafką lub w niezamkniętej szafce, Studio i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 15. Na całym terenie Studia obowiązuje zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.
 16. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
 17. Zakazane jest korzystanie z usług z  Studia w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby.
 18. Studio informuje, że pomieszczenia Studia, z wyłączeniem szatni i łazienek, są monitorowane przy pomocy sieci kamer przemysłowych, w celu zapewniania bezpieczeństwa.
 19. Studio zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach marketingowych zdjęć wykonywanych na jego terenie. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na wykorzystanie zdjęcia z jego osobą, proszony jest o poinformowanie recepcji Studia w formie pisemnej.
 • IV. Zajęcia grupowe i treningi personalne:

 1.  Na zajęciach grupowych oraz treningach personalnych Klient zobowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek trenera lub instruktora zajęć fitness.
 2. Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku gdy liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 4 osoby.
 3. Klient, będący na zajęciach grupowych po raz pierwszy, jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć grupowych do poinformowania o tym fakcie Instruktora zajęć grupowych.
 4. Klient korzystający z zajęć grupowych jest zobowiązany do poinformowania Instruktora zajęć grupowych o gorszym samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich poważnych problemach zdrowotnych.
 5. Zajęcia grupowe prozdrowotne mają charakter profilaktyczny i nie stanowią konsultacji medycznej.
 6. Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją oraz oświetleniem Klubu upoważniony jest wyłącznie personel Klubu.
 7. Zajęcia fitness trwają 50-55 minut, a joga 1,5h. 
 8. Trening personalny trwa 1h. 
 9. Studio zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania treningu personalnego, medycznego lub innej usługi w przypadku, gdy klient spóźni się na umówioną godzinę.
 10.  Dzień przed umówionym terminem treningu personalnego lub medycznego wysłany zostanie SMS z przypomnieniem o wizycie. Klient jest zobowiązany potwierdzić lub odwołać wizytę odpowiadając na wysłany SMS lub dzwoniąc bezpośrednio do recepcji Studia.
 11. Nieodwołanie i niepojawienie się na umówionym treningu jest równoznaczne z zapłaceniem 100% kwoty zarezerwowanej usługi. Odwołanie treningu jest możliwe na 24h przed planowaną godziną. Odwołanie w dniu treningu bądź po upływie wyznaczonego na to terminu jest równoznaczne z uiszczeniem opłaty 50% kwoty od umówionej usługi

 

 

 • V. Cennik usług, zmiana zakresu usług w Studio:
 1. Cennik usług świadczonych w Studio jest podawany do publicznej wiadomości i dostępny jest na stronie Studia https://studiobalansddz.pl/ oraz na terenie studia.
 2. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć fitness, osoby trenera oraz osoby instruktora w każdym czasie.
 3. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
 • VI. Postanowienia końcowe:
 1. Regulamin dostępny jest na terenie Studia oraz na stronie internetowej  https://studiobalansddz.pl/
 2. Studio uprawnione jest do zmiany treści Regulaminu, a zmiany w nim zawarte podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w Studiu oraz umieszczenie na stronie internetowej Studia.
 3.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022r.
 4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

…………………………………